Baten en Lasten

Stichting ISAR Team heeft geen winstoogmerk. Er worden geen beloningen verstrekt aan bestuursleden en er is geen personeel in dienst. Alle trainingen, examens en inzetten worden op vrijwillige basis en voor eigen kosten gedaan. Daar waar sponsoren middelen / donaties en giften zal via een staat van baten en lasten het financieel jaarverslag aangetoond worden dat dit geïnvesteerd wordt in de benodigde materialen en apparatuur voor de training en opleiding van de teams. Jaarlijks zal een aangestelde kascommissie de boekhouding controleren en de bevindingen rapporteren aan het bestuur. De bestuursleden hebben aan de penningmeester decharge verleend over het jaar 2022. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.. Onder de begroting verstaan we het overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2023.