Doel

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) opleiden en trainen van reddingshonden ten behoeve van inzet en sport alsmede het op non-profit
basis inzetten van gecertificeerde reddingshondenteams bij vermissingen van personen alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het (doen) organiseren van- en deelnemen aan trainingen, examens, wedstrijden, inzetten, lezingen en/of andere reddingshond-gerelateerde
activiteiten;
- zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het Bestuur noodzakelijk, nuttig
en/of gewenst is.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Vermogen

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.